I Wasaskolans elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor. Elevhälsan har till uppgift att verka för ungdomarnas bästa.

Elevhälsa

Elevhälsan har till uppgift att verka för ungdomarnas bästa.

  • Barn- och elevhälsans verksamhet ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas möjligheter att nå utbildningens mål.
  • Barn- och elevhälsan är till för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Barn- och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Tingsryds kommun finns  barn- och elevhälsan både på central och lokal nivå. I den centrala barn- och elevhälsan finns det kompetens kring till exempel tal- och språk, läs- och skriv, särskola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompensatoriska hjälpmedel.

På Wasaskolan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor i elevhälsan.