Elevresor

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostad och skola. Elevens hemkommun ansvar för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Elever folkbokförda i Tingsryds kommun har rätt att åka med i våra befintliga skolskjutstransporter för grundskolan. Flexbuss och Tingsryds Buss är de entreprenörer som kör skolskjutsar i kommunen.

Skolskjutsarna i kommunen samordnas av Tekniska avdelningen.

Ansök om elevresor till Wasaskolan.